• slider image 188
  • slider image 189
  • slider image 190
  • slider image 191
  • slider image 192
:::

田中校長

1.          194511月-19464月武士魁擔任光復後第 1 任校長

2.          19464月-19478月江宗超接任校長

3.          19478月-19488月劉學照接任校長

4.          19488月-19503月林石和接任校長

5.          19496月-19488月林利生接任校長

6.          19503月-195611月王步融接任校長

7.          195611月-19629月呂熙平接任校長

8.          19629月-196812月沈奇棟接任校長

9.          196812月-19787月劉瑞焜接任校長

10.      19788月-19857月邱瑞廷接任校長

11.      19858月-19937月張清傳接任校長

12.      19938月-19972撒耘接任校長

13.      19972月-20037月黃阿德接任校長

14.      20038月-20107月張宏政接任校長

15.      20108月-20167月林萬男接任校長

16.      20168 謝明生接任校長

 

:::

會員登錄

OPENID 登入